01.

POTLOOD zwart/ wit portret

A5 € 50,-

A4 € 125,-

A3 € 175,-

A2 € 210,-

meer hoofden €50,- per hoofd extra

wordt op 160 gram papier getekend.

02.

PASTEL portret op papier kleur

A4 €250,-

A3 €350,-

A2 €525,-

A1 €750,-

A0 €1500,-

meer hoofden €85,- extra per hoofd

03.

PORTRET olieverf op paneel

A4 €700,-

A3 €950,-

A2 €1500,-

A1 €3000,-

A0 €6000,-

afwijkende formaten is mogelijk in overleg